Rancangan Pembelajaran Tg. 5

SMK DATUK PANGLIMA ABDULLAH
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)
MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5


1.0 JANJANG
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
JAN
1
1. Memahami dan menggunakan konsep janjang aritmetik
1.1 Mengenal pasti ciri-ciri janjang aritmetik.
1.2 Menentukan sama ada jujukan yang diberi merupakan janjang aritmetik.
 1.3 Menentukan dengan menggunakan rumus:
   a) sebutan tertentu dalam sesuatu   janjang
        aritmetik,
   b) bilangan sebutan dalam sesuatu  janjang
        aritmetik
 1.4 Mencari:
  a) hasil tambah n sebutan pertama  bagi
        sesuatu janjang aritmetik,
  b) hasil tambah beberapa sebutan   tertentu
       yang berturutan bagi
       sesuatu janjang aritmetik,
  c) nilai n, apabila hasil tambah n   sebutan
       pertama bagi sesuatu
      janjang aritmetik diberi
 1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang aritmetik
Mulakan dengan jujukan nombor untuk memperkenalkan janjang aritmetik dan janjang geometri.
Libatkan contoh dalam bentuk
algebra.


Libatkan penggunaan rumus


Libatkan masalah berkaitan situasi kehidupan seharian.
2
2. Memahami dan menggunakan konsep janjang geometri
2.1 Mengenalpasti ciri-ciri janjang geometri.
2.2 Menentukan sama ada jujukan yang diberi merupakan janjang geometri.
2.3 Menentukan dengan menggunakan rumus:
 a) sebutan tertentu dalam sesuatu janjang geometri,
b) bilangan sebutan dalam sesuatu janjang geometri .
2.4 Mencari:
 a) hasil tambah n sebutan pertama dalam sesuatu janjang geometri, b) hasil tambah beberapa sebutan tertentu yang berturutan dalam sesuatu janjang geometri,
c) nilai n, apabila hasil tambah n sebutan pertama bagi sesuatu janjang geometri diberi.
Termasuk contoh berbentuk algebra
3

2.5 Mencari :
a) hasil tambah hingga ketakterhinggaan bagi sesuatu janjang geometri,
 b) sebutan pertama atau nisbah sepunya apabila hasil tambah hingga ketakterhinggaan sesuatu janjang geometri diberi.
2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang geometri.

2.0  HUKUM LINEAR
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
JAN
4
1. Memahami dan menggunakan konsep garis lurus penyuaian terbaik
1.1 Melukis garis lurus penyuaian terbaik secara pemerinyuan bagi data yang diberi.
1.2 Mencari persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik.
1.3 Menentukan nilai-nilai pembolehubah daripada:
a) garis lurus penyuaian terbaik,
b) persamaan garis lurus penyuaian terbaik
Hadkan data kepada hubungan linear antara dua pembolehubah.

FEB
5
2. Mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear
2.1 Menukarkan hubungan tak linear kepada bentuk linear.
2.2 Menentukan nilai-nilai pemalar bagi hubungan tak linear apabila diberi:
a) garis lurus penyuaian terbaik;
b) data.
2.3 Memperoleh maklumat daripada:
a) garis lurus penyuaian terbaik;
b) persamaan garis lurus penyuaian terbaik


3.0  PEMBEZAAN
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
FEB
6
1. Memahami dan menggunakan konsep kecerunan bagi sesuatu lengkung dan pembezaan.


1.1 Menentukan nilai sesuatu fungsi apabila pembolehubahnya menghampiri suatu nilai tertentu.
1.2 Mencari kecerunan perentas yang menghubungkan dua titik pada sesuatu lengkung.
1.3 Mencari terbitan pertama sesuatu fungsiy  = f(x) sebagai kecerunan tangen kepada graf tersebut.
1.4 Mencari terbitan pertama bagi polinomial dengan
menggunakan prinsip pertama.
1.5 Mendeduksikan rumus terbitan pertama bagi fungsi y =axn secara aruhan
Idea had sesuatu fungsi boleh diilustrasikan melalui graf.
Konsep terbitan pertama sesuatu fungsi diterangkan sebagai tangen kepada sesuatu lengkung dan boleh diilustrasikan melalui graf.
7
CUTI TAHUN BARU CINA
8
2. Memahami dan                  menggunakan konsep                   terbitan pertama bagi  fungsi polinomial untu menyelesaikan masalah.2.1 Menentukan terbitan pertama bagi fungsi y =axn
dengan menggunakan rumus.
2.2 Menentukan nilai terbitan pertama bagi fungsi y =axn
untuk nilai x yang diberi.

9

2.3 Menentukan terbitan pertama bagi sesuatu fungsi yang melibatkan:
a) penambahan, atau
b) penolakan
sebutan-sebutan algebra.
2.4 Menentukan terbitan pertama hasil darab dua
polinomial
2.5 Menentukan terbitan pertama hasil bahagi dua polinomial
2.6 Menentukan terbitan pertama fungsi gubahan menggunakan petua rantai.
2.7 Menentukan kecerunan tangen kepada sesuatu lengkung pada suatu titik.
2.8 Menentukan persamaan tangen kepada sesuatu lengkung pada suatu titik.
2.9 Menentukan persamaan normal kepada sesuatu lengkung pada suatu titik.


MAC
10
3. Memahami dan menggunakan konsep   nilai maksimum dan nilai   minimum untuk menyelesaikan masalah.
3.1 Menentukan titik pusingan pada suatu lengkung.
3.2 Menentukan sama ada sesuatu titik pusingan adalah titik maksimum atau titik minimum.
3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai maksimum atau nilai minimum .
Tegaskan penggunaan terbitan pertama bagi
menentukan titik pusingan.
Tidak termasuk titik lengkok balas.
Terhad kepada dua pembolehubah sahaja.
11
4. Memahami dan
menggunakan konsep kadar
perubahan untuk
menyelesaikan masalah.

5. Memahami dan
menggunakan konsep
perubahan kecil dan
penghampiran untuk
menyelesaikan masalah.

6. Memahami dan
menggunakan konsep
terbitan kedua untuk
menyelesaikan masalah


4.1 Menentukan kadar perubahan bagi kuantiti yang terhubung.5.1 Menentukan perubahan kecil untuk sesuatu kuantiti
5.2 Menentukan nilai hampir dengan menggunakan pembezaan.


6.1 Menentukan terbitan kedua bagi fungsi    y = f(x)

6.2 Menentukan sama ada titik pusingan sesuatu lengkung adalah maksimum atau minimum dengan menggunakan terbitan kedua.

12
PRA UJIAN 1 / UJIAN TOPIKAL 1
4.0 PENGAMIRAN
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
APRIL
13
1. Memahami dan menggunakan konsep kamiran tak tentu.
1.1 Menentukan kamiran melalui proses mencari songsangan kepada pembezaan.
1.2 Menentukan kamiran axndengan keadaan a ialah pemalar dan n ialah integer, n .
1.3 Menentukan kamiran bagi ungkapan algebra.
 1.4 Mencari pemalar bagi pengamiran, c , dalam kamiran tak tentu. 1.5 Menentukan persamaan lengkung daripada fungsi kecerunan.
1.6 Menentukan kamiran dengan menggunakan penggantian bagi ungkapan berbentuk , dengan keadaan a dan b ialah pemalar, n integer dan n .2. Memahami dan menggunakan konsep kamiran tentu.
2.1 Mencari nilai kamiran tentu bagi ungkapan algebra
 2.2 Mencari luas di bawah sesuatu lengkung sebagai had bagi hasil tambah luas
2.3 Menentukan luas di bawah sesuatu lengkung dengan menggunakan rumus.
 2.4 Mencari isipadu janaan apabila sesuatu rantau yang dibatasi oleh suatu lengkung dikisarkan sepenuhnya pada:
a) paksi-x,
b) paksi- y
sebagai had bagi hasil tambah isipadu.
 2.5 Menentukan isipadu janaan dengan menggunakan rumus.
Libatkan
Rumus tidak perlu diterbitkan.
Terhad kepada satu lengkung.
Rumus tidak perlu diterbitkan.
Terhad kepada isipadu janaan daripada kisaran pada paksi-x atau paksi-y.
5.0 VEKTOR
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
APRIL
14
1. Memahami dan menggunakan konsep vektor
1.1 Membezakan antara kuantiti vektor dan kuantiti skalar.
 1.2 Melukis dan melabel tembereng garis berarah untuk mewakili sesuatu vektor.
 1.3 Menentukan magnitud dan arah vektor yang diwakili oleh tembereng garis berarah. 1.4 Menentukan sama ada dua vektor adalah sama.
1.5 Mendarab vektor dengan skalar.
1.6 Menentukan sama ada dua vektor adalah selari.


2. Memahami dan menggunakan konsep penambahan dan penolakan vector.
2.1 Menentukan vektor paduan bagi dua vektor selari.
 2.2 Menentukan vektor paduan bagi dua vektor yang tidak selari dengan menggunakan:
 a) hukum segitiga,
b) hukum segiempat selari.
2.3 Menentukan vektor paduan bagi tiga atau lebih vektor dengan menggunakan hukum poligon.
 2.4 Menentukan hasil penolakan dua vektor yang
a) selari,
b) tidak selari.
2.5 Mewakilkan suatu vektor sebagai gabungan vektor-vektor yang lain.
2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dan penolakan vektor.


Tegaskan :

15
3. Memahami dan menggunakan vector dalam satah Cartesan.
3.1 Mengungkapkan vektor dalam bentuk
a)     Xi + yj
b)     []
3.2 Menentukan magnitud sesuatu vektor.
3.3 Menentukan vektor unit dalam arah vektor yang diberikan.
3.4 Menentukan hasil tambah dua atau lebih vektor.
 3.5 Menentukan hasil penolakan antara dua vektor.
3.6 Menentukan hasil darab sesuatu vektor dengan scalar
. 3.7 Melaksanakan operasi gabungan ke atas beberapa vektor.
3.8 Menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor.

6.0 PENGATUR CARAAN LINEAR
APRIL
16
1. Memahami dan menggunakan konsep graf  ketaksamaan linear
1.1 Mengenal pasti dan melorek rantau
yang memuaskan suatu ketaksamaan
linear pada graf.
1.2 Mencari satu ketaksamaan linear yang
mentakrifkan suatu rantau berlorek.
1.3 Melorek suatu rantau yang memenuhi
beberapa ketaksamaan linear pada graf.
1.4 Mencari beberapa ketaksamaan linear
yang mentakrifkan suatu rantau berlorek.
Tegaskan penggunaan garis  penuh dan garis putus-putus.
Terhad kepada rantau yang ditakrifkan oleh tidak lebih
daripada tiga ketaksamaan
linear (tidak termasuk paksi-x
dan paksi-y)
MEI
17
2. Memahami dan menggunakan konsep pengaturcaraan linear.
2.1 Menyelesaikan masalah
pengaturcaraan linear dengan:
a) menulis ketaksamaan dan
persamaan yang menghuraikan
sesuatu situasi,
b) melorek rantau untuk penyelesaian
tersaur,
c) menentukan dan melukis fungsi
objektif ax +by =k , dengan keadaan a,b dan k ialah pemalar,
d) menentukan nilai optimum  bagi
fungsi objektif secara graf
Nilai optimum merujuk kepada
nilai maksimum atau minimum.
Libatkan penggunaan bucubucu untuk mencari nilai optimum.
18 & 19
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
20
KERJA PROJEK
7.0 FUNGSI TRIGONOMETRI
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
JUN
21
1. Memahami konsep sudut positif dan sudut negatif dalam darjah dan radian
1.1 Mewakilkan sudut dalam satah Cartesan yang melebihi atau radian untuk :
a) sudut positif
b) sudut negatif


2. Memahami dan menggunakan enam fungsi trigonometri bagi sebarang sudut.
2.1 Mentakrifkan sinus, kosinus dan tangen bagi sebarang sudut dalam satah Cartesan. 2.2 Mentakrifkan kotangen ,sekan dan kosekan bagi sebarang sudut dalam satah Cartesan.
2.3 Mencari nilai enam fungsi trigonometri bagi sebarang sudut.
2.4 Menyelesaikan persamaan trigonometri
Gunakan bulatan untuk menentukan tanda bagi nisbah trigonometri

Tegaskan penggunaan segitiga untuk mencari nisbah trigonometri bagi sudut-sudut  khas 30o, 45o dan 60o
22
3. Memahami dan menggunakan graf fungsi sinus, kosinus dan tangen
3.1 Melukis dan melakar graf  bagi fungsi trigonometri
a)
b)
c)
dengan keadaan a, b dan c ialah pemalar dan b˃0
3.2 Menentukan bilangan penyelesaian bagi persamaan trigonometri dengan menggunakan lakaran graf.
 3.3 Menyelesaikan persamaan trigonometri dengan menggunakan graf-graf yang telah dilukis.
Gunakan sudut-sudut dalam
 a) darjah
b) radian, dalam sebutan π
 Tegaskan ciri-ciri graf sinus, kosinus dan tangen. Termasuk fungsi trigonometri yang melibatkan modulus.
 Tidak termasuk gabungan bagi fungsi trigonometri

4. Memahami dan menggunakan identity asas.
4.1 membuktikan identity asas :
a)
b)
c)
4.2 Membuktikan identiti trigonometri menggunakan identiti asas.
4.3 Menyelesaikan persamaan trigonometri dengan menggunakan identiti asas.
Identiti asas juga dikenali sebagai identiti Pithagoras.

Libatkan hasil pembelajaran 2.1dan 2.2.
8.0 PILIH ATUR DAN GABUNGAN
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
JUN
23
1. Memahami dan menggunakan konsep pilih atur
1.1 Menentukan bilangan cara melakukan peristiwa berturut-turut dengan menggunakan petua pendaraban.
1.2 Menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berlainan.
1.3 Menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berlainan apabila r objek dipilih pada sesuatu masa.
1.4 Menentukan bilangan pilih atur n objek yang berlainan dengan syarat tertentu.
1.5 Menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berlainan apabila r objek dipilih pada sesuatu masa dengan syarat tertentu.


2. Memahami dan menggunakan konsep gabungan
2.1 Menentukan bilangan gabungan r objek dipilih  daripada n objek yang berlainan
2.2 Menentukan bilangan gabungan r objek daripada n objek yang berlainan dengan syarat tertentu.

9.0 KEBARANGKALIAN MUDAH
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
JULAI
24
1. Memahami dan menggunakan  konsep kebarangkalian.
1.1 Menghuraikan ruang sampel bagi sesuatu eksperimen.
 1.2 Menentukan bilangan kesudahan bagi sesuatu peristiwa.
 1.3 Menentukan kebarangkalian bagi sesuatu peristiwa.
1.4 Menentukan kebarangkalian bagi dua peristiwa:
 a) A atau B berlaku,
b) A dan B berlaku.


2. Memahami dan menggunakan konsep kebarangkalian bagi peristiwa saling ekslusif
2.1 Menentukan sama ada dua peristiwa adalah saling ekslusif
2.2 Menentukan kebarangkalian bagi dua atau lebih peristiwa yang saling ekslusif.
Libatkan peristiwa yang saling ekslusif dan peristiwa habisan.


3. Memahami dan menggunakan konsep kebarangkalian bagi peristiwa tak bersandar.
3. 1 Menentukan sama ada dua peristiwa adalah tak bersandar.
3.2 Menentukan kebarangkalian bagi dua peristiwa tak bersandar.
3.3 Menentukan kebarangkalian bagi tiga peristiwa tak bersandar.
Libatkan gambarajah pokok.
10.0 TABURAN KEBARANGKALIAN
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
JULAI
25
1. Memahami dan menggunakan konsep taburan binomial.
1.1 Menyenaraikan semua nilai yang
mungkin bagi suatu pembolehubah
rawak diskret.
1.2 Menentukan kebarangkalian bagi
sesuatu peristiwa dalam suatu taburan
binomial.
1.3 Memplot graf taburan binomial.
1.4 Menentukan min, varians dan sisihan
piawai bagi suatu taburan binomial.
1.5 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan taburan binomial.
Libatkan ciri-ciri percubaan
Bernoulli.
Rumus bagi hasil pembelajaran
1.2 & 1.4 tidak perlu diterbitkan.

2. Memahami dan menggunakan konsep taburan normal.
2.1 Menghuraikan pembolehubah rawak
selanjar dengan menggunakan
tatatanda set.
2.2 Mencari kebarangkalian bagi skor-Z
untuk taburan normal piawai.
2.3 Menukarkan pembolehubah rawak bagi
taburan normal, X, kepada pembolehubah piawai, Z.
2.4 Mewakilkan kebarangkalian sesuatu
peristiwa dengan menggunakan tatatanda set.
2.5 Menentukan kebarangkalian sesuatu
peristiwa.
2.6 Menyelesaikan masalah melibatkan
taburan normal.
Bincangkan ciri-ciri bagi:
a) graf taburan normal,
b) graf taburan normal piawai.
Z dikenali sebagai
pembolehubah piawai.
OGOS
26 -28

29
ULANGKAJI BERFOKUS SPM

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
SEPT
30 - 32

ULANGKAJI BERFOKUS SPM
33 & 34
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OKT
35 - 40
ULANGKAJI BERFOKUS  SPM

NOV
41
PEPERIKSAAN SPM

42
CUTI AKHIR TAHUNTicerEila@smkdpa-2013

No comments:

Post a Comment