Rancangan Pembelajaran Tg. 4

SMK DATUK PANGLIMA ABDULLAH
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) 2013
MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4


1.0 FUNGSI
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
JAN
1
1. Memahami konsep hubungan.
1.1   Mewakilkan sesuatu hubungan menggunakan :
a)     gambar rajah anak panah
b)     pasangan bertertib
c)     graf
1.2       Mengenal pasti domain, kodomain, objek, imej dan julat bagi sesuatu hubungan.
1.3          Mengkelaskan    sesuathubungan               yang ditunjukkan    dalam              rajah    
                             pemetaan    sebagai hubungan satu     
          kepada  satu banya kepada satu,  
                    satu  kepada  banyak  atau  banyak  
                    kepada banyak.
Bincangkan idea set dan perkenalkan tatatanda set.
2
2. Memahami konsep fungsi.


3. Memahami konsep fungsi gubahan
2.1      Mengenal pasti fungsi sebagai sejenis hubungan khas.
2.2      Mengungkapkan sesuatu fungsi dengan menggunakan tatatanda fungsi.
2.3          Menentukan domain, julat, objek  
               dan imej sesuatu fungsi.
2.4`        Menentukan imej sesuatu fungsi 
               apabila objek  diberi  dan sebaliknya.

3.1         Menentukan gubahan dua fungsi.
3.2         Menentukan imej sesuatu     
                fungsi gubahan apabila objek
                diberi dan sebaliknya.
3.3          Menentukan satu fungsi berkaitan
                apabila fungsi gubahan dan salah
                satu fungsinya diberi.
Wakilkan fungsi menggunakan gambar rajah anak panah, pasangan
bertertib atau graf.


Terhad kepada fungsi algebra
3
4. Memahami konsep fungsi songsang
4.1       Mencari objek melalui pemetaan songsang apabila imej dan fungsinya diberi.
4.2        Menentukan fungsi songsang  secara
              algebra.
4.3          Menentukan dan menyatakan syarat  
              untuk kewujudan fungsi songsang.

2.0  PERSAMAAN KUADRATIK
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
JAN
4
1. Memahami konsep persamaan kuadratik dan punca-puncanya.
1.1       Mengenal pasti persamaan kuadratik dan mengungkapkannya dalam bentuk am.
1.2       Menentukan sama ada nilai yang diberi adalah punca suatu persamaan kuadratik melalui kaedah:
a)     penggantian,
b)     pemerinyuan.
1.3          Menentukan punca-punca
                persamaan kuadratik dengan kaedah
                cuba jaya.

Soalan untuk 1.2(b) diberi dalam bentuk
(x + a) (x + b) = 0 ;
a  dan  b adalah nilai berangka.
FEB
5
2. Memahami konsep persamaan kuadratik.
3. Memahami dan menggunakan syarat-syarat untuk persamaan kuadratikmempunyai ;
a)dua punca berbeza
b)dua punca sama
c)tiada punca.
2.1      Menentukan punca-punca satu persamaan kuadratik secara:
a)     pemfaktoran,
b) penyempurnaan kuasa dua,
 c)    penggunaan  rumus
2.2          Membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca yang diberi.

3. Menentukan jenis punca sesuatu persamaan kuadratik daripada nilai  b 2  - 4ac .
3.2   Menyelesaikan masalah yang melibatkan
b 2  - 4ac  dalam persamaan kuadratik untuk:

a) mencari suatu nilai yang tidak diketahui; dan
b) menerbitkan suatu hubungan.b 2  - 4ac > 0
b 2  - 4ac = 0
b 2  - 4ac < 0
Terangkan bahawa tiada punca bermaksud tiada punca nyata”.
3.0  FUNGSI KUADRATIK
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
FEB
6
1.Memahami konsep fungsi kuadratik dan grafnya.
1.1     Mengenal pasti fungsi kuadratik.
1.2     Memplotkan graf fungsi kuadratik dengan:
ajadual yang diberi,
bmembina  jadual berdasarkan fungsi yang diberi.
1.3     Mengenal pasti bentuk graf bagi fungsi kuadratik.
1.4          Menghubungkaitkan kedudukan graf fungsi kuadratik dengan jenis punca persamaan f(x) = 0.Bincangkan kes-ke a > 0
dan a < 0 bagi
f(x) = ax2 + bx + c.
7
CUTI TAHUN BARU CINA
8
2. Mencari nilai maksimum dan nilai minimum fungsi kuadratik.
2.1 Menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dengan kaedah penyempurnaan kuasa dua.

9
3. Melakar graf fungsi kudratik.4. Memahami dan menggunakan konsep ketaksamaan kuadratik.
3.1 Melakar graf fungsi kuadratik dengan mencari titik maksimum dan titik minimum4.1 Menentukan julat nilai x yang memenuhi sesuatu ketaksamaan kuadratik.
Tegaskan penandaan titik maksimum atau titik minimum dan titik-titik lain pada graf atau dengan mencari paksi
simetri dan pintasan-y. Tentukan titik-titik lain dengan mencari pintasan- x (jika wujud).
4.0 PERSAMAAN SERENTAK
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
MAC
10 & 11`
1. Menyelesaikan persamaan serentak dalam dua anu: satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear.
1.1        Menyelesaikan persamaan serentak melalui kaedah penggantian.
1.2        Menyelesaikan persamaan serentak
yang melibatkan situasi kehidupan seharian.
Terhad kepada persamaan tak linear darjah kedua sahaja.`
12
PRA UJIAN 1 / UJIAN TOPIKAL 1
5.0 STATISTIK
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
APRIL
13
1.  Memahami dan menggunakan konsep sukatan kecenderungan memusat untuk menyelesaikan masalah.
1.1      Mengira min untuk data tak terkumpul.
1.2      Menentukan mod untuk data tak terkumpul.
1.3      Menentukan median untuk data tak terkumpul.
1.4      Menentukan kelas mod daripada jadual taburan kekerapan bagi data terkumpul.
1.5      Mencari nilai mod daripada histogram.
1.6      Mengira min bagi data terkumpul.
1.7      Mengira median daripada jadual taburan kekerapan longgokan bagi data terkumpul.
1.8      Menganggar median bagi data terkumpul daripada ogif.
`.9       Menentukan kesan ke atas mod,
median dan min untuk sesuatu set data apabila:
a)  setiap data ditukar secara seragam. b)  wujud nilai ekstrim.
c)  sesuatu data ditambahkan atau dikeluarkan.
1.1 Menentukan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai untuk data yang diberikan.
Bincang data terkumpul dan data tak terkumpul.
Libatkan hanya kes selang kelas yang seragam sahaja.

rumus median tidak perlu diterbitkan.

Ogif dikenali juga sebagai lengkung kekerapan longgokan.


APRIL
14

15
2. Memahami dan menggunakan konsep sukatan serakan untuk menyelesaikan masalah.
2.1     Mencari julat bagi data tak terkumpul.
2.2     Mencari julat antara kuartil bagi data tak terkumpul.
2.3   Mencari julat bagi data terkumpul.
2.4     Mencari julat antara kuartil bagi data terkumpul daripada jadual kekerapan longgokan.
2.5     Menentukan julat antara kuartil bagi data terkumpul daripada ogif.
2.6    Menentukan varians bagi:
     a) data tak terkumpul
     b) data terkumpul
2.7    Menentukan sisihan piawai bagi:
      a) data tak terkumpul
      b) data terkumpul
2.8     Menentukan kesan ke atas julat, julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai untuk sesuatu set data apabila:
a)      setiap data ditukar secara seragam.
b)     wujud nilai ekstrim.
c)      sesuatu data dimasukkan atau dikeluarkan.
2.9          Membandingkan kecenderungan memusat dan serakan antara dua set data.
Tentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga dengan menggunakan prinsip pertama.

Tegaskan perbandingan antara dua set data berdasarkan sukatan kecenderungan memusat sahaja tidak mencukupi.
6.0 NOMBOR INDEKS
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
APRIL
16
1.Memahami dan menggunakan konsep nombor indeks untuk menyelesaikan masalah.
1.1         Menghitung nombor indeks.
1.2         Menghitung indeks harga.
1.3          Mencari Q0  atau Q1 apabila maklumat yang berkaitan diberi.

Terangkan nombor indeks.
Q0 = kuantiti pada masa asas
Q1  = kuantiti pada masa tertentu
MEI
17
2. Memahami dan menggunakan konsep indeks gubahan untuk menyelesaikan masalah.
2.1      Menghitung indeks gubahan.
2.2       Mencari nombor indeks atau pemberat apabila maklumat yang berkaitan diberi.
2.3      Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks dan indeks gubahan.
Terangkan pemberat dan indeks gubahan.
18 & 19
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
20
JUBLI EMAS
7.0 INDEKS DAN LOGARITMA
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
JUN
21
1. Memahami dan  menggunakan konsep indeks dan hokum indeks untuk menyelesaikan masalah.2. Memahami dan  menggunakan konsep logaritma dan hukum logaritma untuk menyelesaikan masalah.

1.1   Mencari nilai  bagi sesuatu nombor yang diungkapkan dalam bentuk
a indeks integer,
b indeks pecahan.
1.2   Mencari nilai hasil darab, hasil bahagi atau kuasa untuk nombor dalam bentuk indeks dengan menggunakan hukum indeks.
1.3   Mempermudahkan ungkapan algebra dengan menggunakan hukum indeks.

2.1   Mengungkapkan persamaan dalam bentuk indeks kepada bentuk logaritma dan sebaliknya.
2.2Mencari logaritma sesuatu nombor.
2.3   Mencari logaritma sesuatu nombor dengan menggunakan hukum logaritma.
2.4   Meringkaskan ungkapan logaritma kepada bentuk termudah.

22
3.Memahami dan menggunakan penukaran asas logaritma untuk menyelesaikan masalah.4.Menyelesaikan persamaan yang melibatkan indeks dan logaritma.
3.1Mencari logaritma sesuatu nombor dengan menukar asas logaritma kepada asas yang sesuai.
3.2Menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran asas dan hukum logaritma.

4.1Menyelesaikan persamaan yang melibatkan indeks.
4.2Menyelesaikan persamaan yang melibatkan logaritma.
Terhad kepada persamaan indeks dan logaritma yang menghasilkan satu penyelesaian sahaja.

Selesaikan persamaan  yang melibatkan indeks melalui:

a perbandingan  indeks dan asas,
b penggunaan logaritma.
8.0 SUKATAN MEMBULAT
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
JUN
23
1. Memahami konsep radian.


2. Memahami dan menggunakan konsep panjang lengkok suatu bulatan untuk menyelesaikan masalah.
1.1 menukarkan ukuran dalam radian kepada darjah dan sebaliknya.

2.1   Menentukan:
a)panjang lengkok
b) jejari
c)sudut tercangkum di pusat bulatan berdasarkan maklumat yang diberi.
2.2Mencari perimeter tembereng suatu bulatan.
2.3   Menyelesaikan masalah yang  melibatkan panjang lengkok.

24
3. Memahami dan menggunakan konsep luas sector suatu bulatan untuk menyelesaikan masalah.
3.1Menentukan:
a)      luas sektor,
b)     jejari,
c)     sudut tercangkum di pusat bulatan berdasarkan maklumat yang diberi.
3.2   Mencari luas tembereng suatu bulatan.
3.3   Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas sektor.

9.0 PENYELESAIAN SEGITIGA
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
JULAI
25
1. Memahami dan menggunakan konsep bagi petua sinus untuk menyelesaikan masalah.
1.1Mengesahkan petua sinus.
1.2Menggunakan petua sinus untuk mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui bagi suatu segitiga.
1.3Mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui bagi suatu segitiga yang melibatkan kes berambiguiti.
1.4Menyelesaikan masalah yang melibatkan petua sinus.
Libatkan segitiga bersudut cakah
26
2.Memahami dan menggunakan konsep bagi petua kosinus untuk menyelesaikan masalah.


3. Memahami dan menggunakan rumus bagi luas segitiga untuk menyelesaikan masalah.
2.1Mengesahkan petua kosinus.
2.2Menggunakan petua kosinus untuk mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui bagi sesuatu segitiga.
2.3Menyelesaikan masalah yang melibatkan petua kosinus.
2.4Menyelesaikan masalah yang melibatkan petua sinus dan petua kosinus.

3.1Mencari luas segitiga dengan menggunakan
1
rumus                       ab sin  C  atau setara.
2

3.2Menyelesaikan masalah yang melibatkan objek tiga dimensi.
Libatkan segitiga bersudut cakah
27
UJIAN TOPIKAL 2
10.0 GEOMETRI KOORDINAT
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
JULAI
28
1. Mencari jarak di antara dua titik.

2. Memahami konsep tembereng garis.
1.1 Mencari jarak di antara dua titik dengan menggunakan rumus.

2.1 Mencari titik tengah di antara dua titik.
2.2 Mencari koordinat yang membahagikan sesuatu tembereng garis dengan nisbah m:n

OGOS
29
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

30
3. Mencari luas polygon4. Memahami dan menggunakan konsep persamaan garis lurus.
3.1Mencari luas suatu segitiga berasaskan luas bentuk-bentuk geometri tertentu.
3.2Mencari luas segitiga denganmenggunakan rumus.
3.3Mencari luas sisi empat dengan menggunakan rumus.

4.1Menentukan pintasan-x dan pintasan-suatu garis lurus.
4.2Mencari kecerunan suatu garis lurus yang melalui dua titik.
4.3Mencari kecerunan suatu garis lurus dengan menggunakan pintasan-x dan pintasan-y.
4.4Mencari persamaan garis lurus apabila diberi:
a)     kecerunan dan satu titik, b)     titik-titk,
c)     pintasan-x dan pintasan-y.
4.5Mencari kecerunan, pintasan-x dan pintasan-y suatu garis lurus yang persamaannya diberi.
4.6Menukarkan persamaan garis lurus kepada bentuk am.
4.7 Mencari koordinat titik persilangan dua garis lurus.31
5. Memahami dan menggunakan konsep garis lurus selari dan garis lurus serenjang.

6. Memahami dan menggunakan konsep persamaan lokus yang melibatkan jarak di antara dua titik.
5.1Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari apabila kecerunan kedua-dua garis lurus diketahui dan sebaliknya.
5.2Mencari persamaan garis lurus yang melalui satu titik tertentu dan selari dengan garis lurus yang diberi.
5.3Menentukan sama ada dua garis lurus adalah serenjang apabila kecerunan kedua-dua garis lurus diketahui dan sebaliknya.
5.4Menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik tertentu dan berserenjang dengan garis lurus yang diberi.
5.5Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan garis lurus.

6.1Mencari persamaan lokus yang memenuhi syarat:

a)  jarak titik yang bergerak dari suatu titik                                                                                 tetap adalah malar.
b)  nisbah jarak titik yang bergerak dari dua titik tetap adalah malar.
6.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan lokus.

11.0 PEMBEZAAN
BULAN
MINGGU
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat :
CATATAN
SEPT
32
1. Memahami dan menggunakan konsep kecerunan bagi sesuatu
lengkung dan pembezaan.

2. Memahami dan menggunakan konsep terbitan pertama bagi fungsi polinomial untuk menyelesaikan masalah.

1.1Menentukan nilai sesuatu fungsi apabila pembolehubahnya menghampiri suatu nilai tertentu.
1.2Mencari kecerunan perentas yang
menghubungkan dua titik pada sesuatu lengkung.
1.3Mencari terbitan pertama sesuatu fungsi
y =f (x) sebagai kecerunan tangen kepada graf tersebut.
1.4Mencari terbitan pertama bagi polinomial dengan menggunakan prinsip pertama.
1.5Mendeduksikan rumus terbitan pertama bagi fungs y =axn  secara aruhan.

2.1Menentukan terbitan pertama bagi fungsi y = axn  dengan menggunakan rumus.
2.2Menentukan nilai terbitan pertama bagi fungsi y = axn  untuk nilai  x yang diberi.


33
3. Memahami dan menggunakan konsep nilai maksimum dan nilai minimum untuk menyelesaikan masalah.4.Memahami dan menggunakan konsep kadar perubahan untuk menyelesaikan masalah.
3.1Menentukan titik pusingan pada suatu lengkung.
3.2Menentukan sama ada sesuatu titik pusingan adalah titik maksimum atau titik minimum.
3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai maksimum atau nilai minimum .

4.1Menentukan kadar perubahan bagi kuantiti yang terhubung.


34
5. Memahami dan menggunakan konsep perubahan kecil dan penghampiran untuk menyelesaikan masalah.

6. Memahami dan menggunakan konsep terbitan kedua untuk
menyelesaikan masalah
5.1Menentukan perubahan kecil untuk sesuatu kuantiti
5.2Menentukan nilai hampir dengan menggunakan pembezaan.


6.1Menentukan terbitan kedua bagi fungsi
y =  f (x) .
6.2Menentukan sama ada titik pusingan sesuatu lengkung adalah maksimum atau minimum dengan menggunakan terbitan kedua.

OKT
35
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

NOV
41
PEPERIKSAAN SPM

42
CUTI AKHIR TAHUNTicerEila@smkdpa-2013

                                                                                                                                                                     

No comments:

Post a Comment